Grootseminarie Brugge.
2023

Het Grootseminarie Brugge is de grootste abdijsite in Brugge, een voormalige cisterciënzerabdij.

Grootseminarie Brugge.

Het Grootseminarie Brugge is het seminarie voor priesterkandidaten van het Bisdom Brugge . Het bevindt zich aan de Potterierei, waar de gemeenschap van de  Abdij Onze Lieve Vrouw Ten Duinen in 1628 was begonnen met de bouw van een nieuwe abdij op de plaats van hun vroegere refugehuis.

Locatie

Grootseminarie Brugge

8000 BRUGGE

Potterierei 72

Wat is een Seminarie?

Een seminarie of seminarium is een instelling of universiteit voor de opleiding van geestelijken. In de Katholieke kerk is dit meestal onder de vorm van een internaat onder leiding van een rector. Het idee van een seminarie stamt uit de 16e eeuw en was deel van de  contrareformatie. De term stamt van het Latijnse woord seminarium = kweekschool. Het Concilie van Trente (1543-1565) schreef de oprichting van seminaries in elk bisdom voor.

Grootseminarie als vormingscentrum.

Naast deze hoofdopdracht is het seminarie ook een vormingscentrum voor vrijwilligers en geïnteresseerden. De bibliotheek van het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke collectie manuscripten en boeken. Het gros van de manuscripten en vroege drukken van de voormalige Abdij Ten Duinen kwam hier terecht. Een ander deel ging naar de stedelijke bibliotheek van Brugge “Biekorf “. Sinds december 2018 kreeg de site de naam Grootseminarie Ten Duinen.

Bibliotheek van het Grootseminarie.

Het Grootseminarie herbergt een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften. 

Het archief van het Grootseminarie.

Het Grootseminarie Brugge biedt onderdak aan een uitzonderlijk rijke en diverse archief -en handschriftencollectie.

De kern van de historische archiefcollectie wordt gevormd door archiefbestanden van abdijen en kloosters binnen het grondgebied van het bisdom Brugge die de nasleep van de Franse Revolutie niet hebben overleefd. De archiefbestanden van deze teloor gegane gemeenschappen kwamen terecht in het Grootseminarie, dat sinds 1834 gevestigd is in de voormalige Brugse Duinenabdij.

Naast archieven van ancien régime-abdijen bevat het archief ook archiefbestanden van het bisschoppelijk Grootseminarie, verschillende persoonsarchieven en hedendaagse archieven van diocesane diensten die op de site van het Grootseminarie Brugge gehuisvest zijn. (info website Kerknet.be)